fbpx

קומבינציות

קומבינציות

קומבינציה 1:

בנדל צ'אגי – בעיטת צד לבטן

בנדל צ'אגי – בעיטה קדמית

החלפות רגליים

גלישה לאחור

אגרוף אחורי

קומבינציה 2:

 סטפ קדימה עם בעיטה קדמית

בנדל צ'אגי קדמית

בעיטת צד לבטן 

סטפ גלישה לאחור ובנדל צ'אגי אחורי

החלפת רגליים במקום וטוליו צ'אגי

קומבינציה 3:

 בנדל צ'אגי + נריו צ'אגי

מירו צ'אגי + קמה צ'אגי

החלפת רגליים וכניסה עם אגרוף והגנה למטה

קומבינציה 4:

 גלישה קדמית ובעיטה קדמית

סטפ קדימה עם בעיטה אחורית

טוליו אחורית לראש, סטפ אחורה, קמה קדמית

סטפ גלישה לאחורה ומירו צ'אגי קדמי

קומבינציה 5:

בנדל צ'אגי קדמית ודוגון בעיטה כפולה

בעיטת סוס ובעיטה לראש

בעיטת דחיפה קדמית ובעיטת פטיש

סטפ דרך הגב קדימה ובעיטת סוס

קומבינציה 6:

בעיטת דוליו צ'אגי

בעיטת צד לראש

בעיטת צעד קדמית

בעיטת סוס

סטפ גלישה לאחור

בעיטה כפולה באוויר

קמה צ'אגי קדמית

בעיטת פטיש

קומבינציה 7:

בעיטה משולשתסבון 
 בעיטת סוס טי צ'אגי
 בעיטה כפולה דובון 
 בעיטת דחיפה מירו צ'אגי
 בעיטת פטיש נריו צ'אגי
 בעיטת צד לבטן בנדל צ'אגי
 בעיטת צד לראש טוליו צ'אגי
 סיבוב לאחור 

קומבינציה 8:

בנדל אחורית + בנדל קדמית

גלישה לאחור + טוליו צ'אגי

נליו צ'אגי + בנדל צ'אגי

סטפ דרך הגב + אגרוף + בעיטת פטיש

קומבינציה 9:

בעיטת טורנדו + יציאה לבטן

טוליו צ'אגי + בעיטת סבון משולשת

טי צ'אגי + דובון בעיטה כפולה

קמה צ'אגי + גלישה לאחור + בנדל קדמית

קומבינציה 10:

סטפ גלישה לאחור

בנדל צ'אי גי

סטפ צעד לאחור

טוליו צ'אי גי

סטפ דרך הגב לאחור

בנדל צ'אי גי קדמית

נליו צ'אי גי

מירו צ'אי גי – פוש קדמית

סטפ יציאה לצד פתוח

אגרוף אחור

קומבינציה 11:

בנדל וצ'ו קדמית

דובון יציאה לצד סגור

סבון סטפ דרך הגב

טי צ'אי גי

קמה צ'אי גי

נליו

קומבינציה 12:

דוליו צ'אי גי קדמית

סטפ לאחור

דוליו צ'אי גי אחורית

צעד לאחור

סיבובית אחורית חוריו צ'אי גי

דוליו צ'אי גי בעיטה לראש

סטפ לצעד פתוח

נריו צ'אי גי בעיטת פטיש

טורנדו – בעיטה מעגלית בסיבוב דרך הגב

קומבינציה 13:

בטן ראש אותה הרגל 

בנדל 

טי צ'אי גי

קיד

וצ'ו

יציאה לצד

דובון

קמה צ'אי גי

פוש

קומבינציה 14:

סטפ שלוש

קיד

טוליו

גלישה לאחור

בנדל

ספין

יציאה לצד סגור

נליו

דובון

קומבינציה 15:

דובון בטן ראש + אגרוף אחורי לבטן

בנדל בטן ראש + בנדל בטן

יציאה לכיוון הבטן + נליו בעיטת פטיש

פוריו צ'אי גי + מירו צ'אי גי + טורנדו

קומבינציה 16:

סבון

סטפ דרך הגב

טי צ'אי גי

טוליו

סטפ צעד לאחור

בנדל

 ספין

טי צ'אי גי

קומבינציה 17:

ספין בטן ראש אותה הרגל

בנדל

טי צ'אי גי

קמה צ'אי גי

נליו

החלפת עמידה

ספין

וצ'ו

יציאה לצד סגור

טוליו

קומבינציה 18:

קדמית

פוש טי צ'אי גי באוויר

פוש קיד

דובון

יציאה לצד פתוח

נליו

ספין

טוליו

החלפת עמידה

ספין

קומבינציה 19:

ספין בטן ראש אותה הרגל

בנדל

טי צ'אי גי

קמה צ'אי גי

נליו

החלפת עמידה

ספין

וצ'ו

יציאה לצד סגור

טוליו

פוש וצ'ו באוויר

קומבינציה 20:

קדמית

פוש טי צ'אי גי באוויר

פוש קיד

דובון

יציאה לצד פתוח

נליו

ספין

טוליו

החלפת עמידה

ספין

דובון נליו באוויר

קומבינציה רגל קדמית 1

דילוג לתוכן