fbpx

אפריל גיל 7+

תוכנית אימונים במועדון לאפריל

אימון ראשון

רמת מתחילים

הגנה עצמית: הגנה עצמית מול חיבוק דוב

הגנה עצמית: הגנה עצמית מול אגרוף ישר

רמה בינונית

הגנה עצמית: הגנה מבעיטה על ידי הרמת ברך, בעיטה לרגל, אגרוף אחורי והתקפת יד מעגלית

הגנה עצמית: הגנה לגוף עם היד, אפרקאט, אגרוף אחורי,וו ובעיטה סיבובית אחורית

רמת מתקדמים

שילובי רגליים: קומבינציה קרבית 16

אימון שני

רמת מתחילים

הגנה עצמית: הגנה מול תפיסה נמוכה

פומסה: פומסה 2

רמה בינונית

הגנה עצמית: תפיסת כתף מקבילה

פומסה: פומסה 5 – טאיגוק או ג'אנג

רמת מתקדמים

שילובי רגליים: קומבינציה קרבית 17

אימון שלישי

רמת מתחילים

פומסה: פומסה 2 מבט מלפנים

רמה בינונית

פומסה: פומסה 5 – טאיגוק או ג'אנג

רמת מתקדמים

יציאה הצידה מול בעיטה ישרה או דחיפה (צד סגור)

תפיסת רגל

סימון הפלת היריב

יציאה הצידה מול בעיטה ישרה או דחיפה (פתוח)

אימון רביעי

רמת מתחילים

פומסה: פומסה 1 חזרה

פומסה: פומסה 2 חזרה

רמה בינונית

פומסה: פומסה 5 – טאיגוק או ג'אנג

רמת מתקדמים

יציאה הצידה מול בעיטה ישרה או דחיפה (פתוח)

תפיסת רגל

סימון הפלת היריב

קאונטרים: קאונטר 17

קאונטרים: קאונטר 18

קאונטרים: קאונטר 19

אימון חמישי

רמת מתחילים

שילובי רגליים: קומבינציה קרבית 6

רמה בינונית

פומסה: פומסה 1

פומסה: פומסה 2

פומסה: פומסה 3

פומסה: פומסה 4

פומסה: פומסה 5

רמת מתקדמים

קאונטרים: קאונטרים 20

קאונטרים:  קאונטרים 21

קאונטרים: קאונטרים 22

קאונטרים: קאונטרים 23

קאונטרים: קאונטרים 24

אימון שישי

רמת מתחילים

שילובי ידיים: קומבינציה קרבית 7

רמה בינונית

פומסה: פומסה 1

פומסה: פומסה 2

פומסה: פומסה 3

פומסה: פומסה 4

פומסה: פומסה 5

רמת מתקדמים

פומסה – טאיגוק פל ג'אנג פומסה 8 – לימוד

פומסה – טאיגוק פל ג'אנג פומסה 8 – ביצוע מלפנים

פומסה – טאיגוק פל ג'אנג פומסה 8 – ביצוע מאחור

אימון שביעי

רמת מתחילים

הגנה עצמית: תרגיל 1

הגנה עצמית: תרגיל 2

הגנה עצמית: תרגיל 3

הגנה עצמית: תרגיל 4

רמה בינונית

פומסה: פומסה 1

פומסה: פומסה 2

פומסה: פומסה 3

פומסה: פומסה 4

פומסה: פומסה 5

רמת מתקדמים

פומסה – טאיגוק פל ג'אנג פומסה 8 – לימוד

פומסה – טאיגוק פל ג'אנג פומסה 8 – ביצוע מלפנים

פומסה – טאיגוק פל ג'אנג פומסה 8 – ביצוע מאחור

אימון שמיני

רמת מתחילים

שילובי רגליים: קומבינציה קרבית 18

 
 

רמה בינונית

ביטרו צ'אי גי

בעיטת סוס בקפיצה

בעיטה סיבובית אחריי סיבוב הפוך

בעיטה כפולה

מומדוליו חוריו צ'אי גי

בעיטה סיבובית כפולה

סטפ דרך הגב ובעיטה סיבובית

רמת מתקדמים

פומסה – טאיגוק פל ג'אנג פומסה 8 – לימוד

פומסה – טאיגוק פל ג'אנג פומסה 8 – ביצוע מלפנים

פומסה – טאיגוק פל ג'אנג פומסה 8 – ביצוע מאחור

אימון תשיעי

רמת מתחילים

פומסה: פומסה 1 מלפנים

פומסה: פומסה 2 מלפנים

רמה בינונית

שילובי רגליים: קומבינציה קרבית 8

רמת מתקדמים

שילובי רגליים: קומבינציה 20

אימון עשירי

רמת מתחילים

פומסה: פומסה 3 לימוד

רמה בינונית

שילובי ידיים: קומבינציה קרבית 19

רמת מתקדמים

הגנה עצמית: חניקה מלפנים

הגנה עצמית: תפיסת חולצה

הגנה עצמית: שחרור מתפיסת 2 ידיים

דילוג לתוכן