fbpx

קאונטרים

קאונטרים

רגל קדמית לבטן

פגישה מהמקום לראש

גלישה לאחור ובעיטה אחורית

גלישה לאחור ובעיטה כפולה

הגנה למטה ואגרוף

פגישה עם בעיטת פטיש

סטפ דלת וקמה צ'א גי

דוליו צ'אי גי + אן צ'אי גי

מירו צ'אי גי + בעיטת סוס

בעיטת דחיפה ובעיטה מעגלית

קמה צ'אי גי

בעיטת דחיפה לבטן + בעיטה לראש

 
 

סטפ דלת + בעיטת דוליו צ'אי גי

בעיטת דחיפה מעגלית + בעיטת פטיש

סטפ אחורה + בעיטה מעגלית בטן ראש

מירו צ'אי גי + בעיטת סוס

בעיטת סוס + בעיטה קדמית לראש

בעיטת סוס + דוליו צ'אי גי לראש

גלישה לאחור + בעיטה סיבובית אחורית

בעיטת סוס + בעיטה סיבובית אחורית

בעיטת סוס + בעיטת קמה צ'אי גי

דובון קדמי + בעיטת פטיש

הטעיה + בעיטה סיבובית אחורית

סיבובית אחורית + בעיטת טורנדו

דילוג לתוכן