fbpx

אוקטובר גיל 7+

תוכנית אימונים במועדון לאוקטובר

אימון ראשון

רמת מתחילים

עמידות: אפ קובי

עמידות:אפ סוגי

עמידות: צ'וצ'ום סוגי

רמה בינונית

פומסה: פומסה 3

רמת מתקדמים

פומסה: פומסה 6

אימון שני

רמת מתחילים

עבודת רגליים: סטפ דרך הגב

עבודת רגליים: 8 זוויות תנועה

 

עבודת רגליים: סטפ קדימה אחורה והחלפה

רמה בינונית

עמידות – קוא סוגי

עבודת רגליים – סטפ דרך הגב וסטפ צעד

עבודת רגליים – סטפ יציאה לצד פתוח

עבודת רגליים – סטפ יציאה לצד סגור

רמת מתקדמים

רגל קדמית לבטן

פגישה מהמקום לראש

גלישה לאחור ובעיטה אחורית

גלישה לאחור ובעיטה כפולה

אימון שלישי

רמת מתחילים

התקפות ידיים: אגרוף מסורתי-ג'ירוגי

התקפות ידיים: אגרוף וו-חוריו ג'ירוגי

רמה בינונית

התקפות ידיים: באטנסון צ'יגי

התקפות ידיים: התקפת יד לאוזן

הגנות ידיים/רגליים: באטנסון אן מקי

רמת מתקדמים

הגנה למטה ואגרוף

פגישה עם בעיטת פטיש

סטפ דלת וקמה צ'א גי

דוליו צ'אי גי + אן צ'אי גי

אימון רביעי

רמת מתחילים

הגנות ידיים/רגליים: הגנה לאמצע/מונתון אן מכה

בעיטות: אפ צ'אי גי

בעיטות: דיוליו צ'אי גי בטן/ראש

 בעיטות: נריו צ'אי גי

רמה בינונית

בעיטות: סטפ קדימה ובעיטת קרס

בעיטות: בעיטת קרס/קמה צ'אי גי

הגנות ידיים/רגליים: ג'ביפום מוק טשיגי

רמת מתקדמים

טכניקות ידיים – אגרוף בסיבוב דרך הגב

עבודת רגליים: כוכב הסטפים 2

עמידות – עמידת צ'וצ'ום סוגי (פרש) במשך 60

אימון חמישי

רמת מתחילים

הגנות ידיים/רגליים: כוכב ההגנות 2

בעיטות: בעיטת צד/יופ צ'אי גי

רמה בינונית

בעיטות: סטפ דרך הגב ובעיטה סיבובית

בעיטות: בעיטה סיבובית כפולה

בעיטות: מומדוליו חוריו צא'גי

רמת מתקדמים

"הגנות – ווסנטול מקה / הגנת "הר

כוכב ההגנות 7

אימון שישי

רמת מתחילים

שילובי ידיים: כוכב ההתקפות 1

שילובי ידיים: שילוב 2

רמה בינונית

שילובי ידיים: כוכב ההגנות 4

רמת מתקדמים

בעיטות: טוויו אונמומדוליו חוריו צ'אי גי / בעיטה סיבובית אחורית 360

בעיטות: טוויו אונמומדוליו דמיט צ'אי גי / בעיטת סוס 360

בעיטות: שתי בעיטות סיבוביות אחוריות ברצף

בעיטות: בעיטת סוס ומעבר לבעיטה סיבובית בלי להוריד את הרגל

אימון שביעי

רמת מתחילים

שילובי רגליים: קומבינציה קרבית 2

רמה בינונית

שילובי ידיים: כוכב ההתקפות 4

שילובי רגליים: קומבינציה קרבית 8

רמת מתקדמים

שילובי ידיים: כוכב ההתקפות 7

אימון שמיני

רמת מתחילים

שילובי רגליים:קומבינציה קרבית 3

רמה בינונית

שילובי רגליים: קומבינציה קרבית 8

רמת מתקדמים

שילובי רגליים: קומבינציה קרבית 14

אימון תשיעי

רמת מתחילים

הגנה עצמית: שחרור מחניקה אחורית

הגנה עצמית: שחרור מחיבוק דוב

רמה בינונית

שילובי רגליים: קומבינציה קרבית 9

רמת מתקדמים

שילובי רגליים: קומבינציה קרבית 15

אימון עשירי

רמת מתחילים

הגנה עצמית: שחרור מחניקה צידית

הגנה עצמית: בעיטה ישרה ואגרוף אחרי

רמה בינונית

הגנה עצמית: הגנה מאגרוף,התקפה לפנים ובעיטה

רמת מתקדמים

הגנות: הגנה מאגרוף צידי עם שתי ידיים

כניסה פנימה ברך ומפרק תנועה לאחר המנעות מאגרוף, ישרה לאשכים

ברך ואחורית לראש

דילוג לתוכן